Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

28. rujna 2020. -  Beli Manastir

DOKUMENTI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10   URBROJ:524-06-02-01/1-19-509 od 10. siječnja 2019. godine iz „Zaželi - Program zapošljavanja žena“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda - kodni broj UP.02.1.1.05.0244 od 17. siječnja 2019. godine u sklopu projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“, te članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog Križa Beli Manastir (u daljnjem tekstu GDCK Beli Manastir) ravnatelj GDCK Beli Manastir objavljuje

JAVNI OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

U sklopu projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“ na radno mjesto:
GERONTODOMAĆICE
- pružanje usluge potpore i podrške u kućanstvu  za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju - 15 izvršiteljica

Radno iskustvo: nije važno
Vrsta zaposlenja:
rad na određeno vrijeme (8 mjeseci);  novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: područje Grada Belog Manastira, Općine Petlovac i Općine Popovac
Uvjeti za prijevoz: djelomično
Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad

OPIS POSLOVA:
Svaka zaposlena djelatnica pružat će potporu i podršku za minimalno 4 krajnja korisnika koje će obilaziti nekoliko puta tjedno te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Konkretni poslovi koje će zaposlene djelatnice obavljati su:
-pomoć u dostavi namirnica,
-pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
-pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
-briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji,
-pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
-pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

*Sadržaj prava i obveza iz radnog odnosa urediti će se Ugovorom o radu

Od zaposlenih djelatnica očekuje se odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

OPĆI UVJETI:
Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:
1. Razina obrazovanja:

-nezavršena osnovna škola,
-završena osnovna škola,
-najviše završena srednja škola (trogodišnja ili četverogodišnja)
2. Punoljetnost
3. Hrvatsko državljanstvo
4. Moraju biti u evidenciji nezaposlenih HZZ-a


POSEBNI UVJETI:
Uz ispunjavanje općih uvjeta naglasak je na zapošljavanju žena koje pripadaju jednoj (ili više) slijedećih skupina: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve  obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, dugotrajno nezaposlene (duže od 12 mjeseci na evidenciji HZZ-a), samohrane majke, majke sa troje i više djece, žene sa nezavršenom osnovnom školom, žene sa završenom osnovnom školom.

Kandidatkinje su obvezne naznačiti ukoliko ispunjavaju koji od posebnih uvjeta pripadnosti jednoj od skupina na koje ovaj natječaj stavlja naglasak te ukoliko je moguće prije potpisivanja Ugovora o radu priložiti odgovarajuću potvrdu/izjavu (dokaz) nadležnog tijela o svom statusu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

PODACI O PLAĆI:
Plaća radnice za pomoć u kući za pružanje usluge potpore i podrške u kućanstvu  za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći  i Uredbom o visini minimalne plaće za 2020. godinu.

PRIJAVA:
Potrebna dokumentacija:

1. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac (Obrazac 1) prijave na oglas za zapošljavanje (obrazac je moguće preuzeti u PDF formatu na web stranici Projekta Zaželi Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir kao i u prostorijama Crvenog križa Beli Manastir na adresi  Vladimira Nazora 28A u Belom Manastiru svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 sati).
2. Životopis
3. Potvrda o vođenju u evidenciji  nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog oglasa)
4. Preslika osobne iskaznice
5. Dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog oglasa)
6. Preslika dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena
7. Izjava (Obrazac 2) o pristanku na osposobljavanje  (obrazac je moguće preuzeti u PDF formatu na formatu na web stranici Projekta Zaželi Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir kao i u prostorijama Crvenog križa Beli Manastir na adresi  Vladimira Nazora 28A u Belom Manastiru svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 sati)

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (LINK).
‍Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa (punoljetnost, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje, nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave) ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom.

Prijave na Javni oglas s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave se upućuju zaključno sa 06.10. 2020. godine i to na jedan od sljedećih načina:
1. Putem pošte ili osobnim podnošenjem prijave u zatvorenoj kuverti na adresu:
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BELI MANASTIRVladimira Nazora 28A31300 Beli Manastirs naznakom: „Za Javni oglas „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“ - NE OTVARAJ“

2.Putem e-maila:  svu navedenu dokumentaciju skeniranu u pdf formatu potrebno je poslati na gdckbm.zazeli@gmail.com s naznakom : „Za Javni oglas „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Sve kandidatkinje bit će obaviještene o rezultatima natječaja u zakonskom roku te će uspješne kandidatkinje biti obaviještene o terminu razgovora za posao.

Prijavom na ovaj Oglas, kandidatkinje su izričito suglasne da Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018.).

S osobama koje ispunjavaju uvjete obaviti će se intervju na temelju kojeg će se napraviti lista prioriteta.

Očekivani početak rada je 01. studeni 2020.godine

GDCK Beli Manastir zadržava pravo poništenja javnog oglasa.


Ravnatelj
Damir Mendler

Zaposlenice

sve zaposlenice -->

„Volim ovaj posao i sretna sam što imam priliku raditi i pomoći onima kojima to najviše treba. Njihova zahvalnost i osmjeh, moja su sreća i uspjeh!“

Blaženka Zorčec

Jako sam sretna što mi se pružila prilika da radim u programu Zaželi. Ovaj posao mi je novo iskustvo u radu sa starijim ljudima. Jako me veseli kada vidim da su  moji korisnici zadovoljni. Između ostalog ovaj posao mi daje financijsku sigurnost na određeno vrijeme, koju nisam odavno imala. Hvala na ukazanom povjerenju.

Zlatica Lisjak

„Za mene ovaj projekt znači jedno predivno iskustvo. Mislim da je to jedna lijepa gesta za naše krajnje korisnike.“

Dorana Mlivić

„Ovaj posao za mene znači opstanak mene i moje maloljetne kćeri. Do sada nisam imala nikakva primanja. Ovim projektom dobila sam posao i tako omogućila pristojan život mojoj kćeri i meni.“

Ivana Čuljak

„Ovaj posao mi znači sve, da pomognem sebi, a i drugima, starijim, nemoćnim i bolesnima.“

Barica Kramar

Kontakt

Vladimira Nazora 18A,
Beli Manastir

(svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati)

031 / 499 924

gdckbm.zazeli@gmail.com